Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: Особености на конфликта на интереси в местната власт
Ключови думи: конфликт на интереси, лица, заемащи публични длъжности, общински съветник, кмет

Абстракт: Статията е посветена на особеностите на конфликта на интереси в местната власт. Разгледани са различните категории лица, които заемат публични длъжности по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Анализирана е ролята на постоянната комисия от общински съветници в цялостния процес по управление на конфликта на интереси в местната власт.

Библиография

  Издание

  Списание "Труд и право", брой 4, стр. стр. 5, 2012, България, София, Издателство "Труд и право", ISBN ISSN 1312-94-81
  Autors: Kaneva, N. S.
  Title: Peculiarities of conflict of interest in local authorities
  Keywords: conflict of interest, persons on public positions, municipal councilor, mayor

  Abstract: The article is dedicated to the peculiarities of conflict of interest in local authorities. It reviews the different categories of persons occupying public positions in the sense of the Prevention and Ascertainment of Conflict of Interest Act. The role off the permanent commission of municipal councilors in the entire process of conflict of interest management in local authorities is analyzed.

  References

   Issue

   Labor and law magazine, issue 4, pp. 5, 2012, Bulgaria, Sofia, Publishing house Labor and law, ISBN ISSN 1312-94-81

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание