Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: Правно положение на служителите в политическите кабинети
Ключови думи: политически кабинет, служители в политически кабинет

Абстракт: Статията разглежда основните функции и състава на политическите кабинети. В този контекст са анализирани особеностите на статута на служителите в политическите кабинети относно вида на тяхното правоотношение, условията за заемане на длъжностите, подбора при назначаване, оценяването на изпълнението и основанията за освобождаване от длъжност.

Библиография

  Издание

  Списание "Труд и право", брой 3, стр. стр. 9, 2013, България, София, Издателство "Труд и право"
  Autors: Kameva, N. S.
  Title: Legal status of the employees in political offices
  Keywords: political cabinet, employees in political cabinet

  Abstract: The article covers the main functions and the personnel of political offices. In this context it analyses the peculiarities of status of the employees in political offices in respect to the type of their legal relations, the conditions of occupying the positions, selection for application, evaluation of performance and reasons for discharge from position.

  References

   Issue

   Labor and law magazine, issue 3, pp. 9, 2013, Bulgaria, Sofia, Publishing house Labor and law

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание