Оригинал (Original)
Автори: Михов, М. Р., Жилевски, М. М.
Заглавие: Mетодика за избор на подавателни задвижвания за фрезови машини
Ключови думи: подавателни задвижвания, избор на електрозадвижвания, фрезови машини

Абстракт: В статията се описва една методика за избор на подавателни електрозадвижвания за фрезови машини с цифрово-програмно управление. Предложеният алгоритъм отчита специфичните особености на технологичния процес, обработвания материал, както и типа на използваната механична предавка. Представен е конкретен пример, илюстриращ практическото приложение на разработената методика. Проведените изследвания и получените резултати може да се използват при разработването на такива електрозадвижвания за изследвания клас металорежещи машини.

Библиография

 1. Михов, М., 2011, Системи за електрозадвижване, София, ТУ - София
 2. Михов, М., Жилевски, М., 2012, Възможности за подобряване на показателите на позиционно електрозадвижване за фрезови машини, Годишник на Тeхнически университет - София, том 62 (2), стр. стр. 269-278
 3. Mikhov, M., Zhilevski, М., 2012, Computer Simulation and Analysis of Two-coordinate Position Electric Drive Systems, In: Proceedings of the International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, pp. 251-254, V. Tarnovo, 28-30 June 2012, <Sofia>, TU - Sofia
 4. Mikhov, M., Zhilevski, М., 2013, Performance Improvement of a Type of Milling Machines, In: Proceedings of the International Conference “Research and Development in Mechanical Industry", Vol. 1, pp. 218-227, Kopaonik, Serbia, 12 - 15 September 2013, <Vrnjacka Banja>, SaTCIP
 5. Жилевски, М., 2013, Някои проблеми при модернизацията на един клас фрезови машини, Годишник на Тeхнически университет - София, том 63 (2), стр. стр. 99-106
 6. Михов, М., Жилевски, М., 2013, Въвеждане на допълнителна координатна ос при клас металорежещи машини с цифрово-програмно управление, Годишник на Тeхни¬чески универси¬тет - София, том 63 (2), стр. стр. 41-48
 7. Mikhov, M., Zhilevski, М., 2012, Analysis of a Multi-Coordinate Drive System Aiming at Performance Impro¬vement, Vrnjacka Banja, Serbia, 13 - 17 September 2012, <Vrnjacka Banja>, SaTCIP
 8. Sandvik Coromant, 2005, Metalcutting Technical Guide: Turning, Milling, Drilling, Boring, Toolholding, New York, Sandvik Coromant
 9. Sandvik Coromant, 1997, Tool Selection Guide, Selected Assortment in Turning-Milling-Drilling, New York, Sandvik Coromant
 10. Braitinger, H., 2004, Elektrische Antriebstechnik, Deutschland, AMK Arnold Müller
 11. Андонов, И., 2001, Рязане на металите, София, Софттрейд

Издание

Годишник на Технически университет - София, том 64, брой 1, стр. стр. 33-42, 2014, България, София, Технически университет - София, ISSN 1311-0829

Издателските права се държат от Технически университет - София

Пълен текст на публикацията

Autors: Mikhov, M. R., Zhilevski, M. M.
Title: Methodology for Selection of Feed Drives for Milling Machines
Keywords: Feed drives, Selection of electric drives, Milling machines

Abstract: This paper describes a methodology for selection of feed electric drives for milling machines with digital program control. The offered algorithm renders an account of the specific features of the technological process, the processed material, as well as the type of the mechanical gear used. A concrete example has been presented, illustrating the practical application of this methodology. The research held as well as the results obtained can be used in the development of such electric drives for the studied class of machine tools.

References

 1. Михов, М., 2011, Системи за електрозадвижване, София, ТУ - София
 2. Михов, М., Жилевски, М., 2012, Възможности за подобряване на показателите на позиционно електрозадвижване за фрезови машини, Годишник на Тeхнически университет - София, том 62 (2), стр. стр. 269-278
 3. Mikhov, M., Zhilevski, М., 2012, Computer Simulation and Analysis of Two-coordinate Position Electric Drive Systems, In: Proceedings of the International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies, pp. 251-254, V. Tarnovo, 28-30 June 2012, <Sofia>, TU - Sofia
 4. Mikhov, M., Zhilevski, М., 2013, Performance Improvement of a Type of Milling Machines, In: Proceedings of the International Conference “Research and Development in Mechanical Industry", Vol. 1, pp. 218-227, Kopaonik, Serbia, 12 - 15 September 2013, <Vrnjacka Banja>, SaTCIP
 5. Жилевски, М., 2013, Някои проблеми при модернизацията на един клас фрезови машини, Годишник на Тeхнически университет - София, том 63 (2), стр. стр. 99-106
 6. Михов, М., Жилевски, М., 2013, Въвеждане на допълнителна координатна ос при клас металорежещи машини с цифрово-програмно управление, Годишник на Тeхни¬чески универси¬тет - София, том 63 (2), стр. стр. 41-48
 7. Mikhov, M., Zhilevski, М., 2012, Analysis of a Multi-Coordinate Drive System Aiming at Performance Impro¬vement, Vrnjacka Banja, Serbia, 13 - 17 September 2012, <Vrnjacka Banja>, SaTCIP
 8. Sandvik Coromant, 2005, Metalcutting Technical Guide: Turning, Milling, Drilling, Boring, Toolholding, New York, Sandvik Coromant
 9. Sandvik Coromant, 1997, Tool Selection Guide, Selected Assortment in Turning-Milling-Drilling, New York, Sandvik Coromant
 10. Braitinger, H., 2004, Elektrische Antriebstechnik, Deutschland, AMK Arnold Müller
 11. Андонов, И., 2001, Рязане на металите, София, Софттрейд

Issue

Proceedings of Technical University of Sofia, vol. 64, issue 1, pp. 33-42, 2014, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISSN 1311-0829

Copyright Технически университет - София

Full text of the publication

Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание