Оригинал (Original)
Автори: Янкова, И. Ч.
Заглавие: ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ЗАВАРЕНИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННО ЛЪЧЕВО ЗАВАРЯВАНЕ ШАРПИ ОБРАЗЦИ
Ключови думи: ЕЛЗ, несъвършенства, образци тип "Шарпи"

Абстракт: В настоящата работа е оценено качеството на заварени съединения, чрез електронно лъчево заваряване. За изследването е използвана ниско въглеродна реакторно корпусна стомана с дебелина 10mm. Проведени са визуален радиографичен безразрушителен контрол и металографски анализ.

Библиография

 1. ASTM E 1253-07, Standard Guide for Reconstitution of Irradiated Charpy-Sized Specimens, 2007 Annual book of ASTM Standards, Section 12: Nuclear energy (II), Solar and Geothermal Energy, vol. 12.02, pp. 634–637.
 2. Назаренко О. К., Кайдалов А. А., Кавбасенко С. Н. И др, 1987, Электронно-лучевая сварка, Киев, Наук. думка
 3. ASM Handbook Volume 17: Nondestructive Evaluation and Quality Control, Nondestructive Inspection of Weldments, Brazed Assemblies, and Soldered Joints
 4. Radhakrishnan, W.M.,, 2007, Welding Technology And Design, New Delhi, New Age International Ltd.
 5. 6. БДС EN ISO 13919-1: Welding - Electrons and laser beam welded joints - Guidance on quality levels for imperfections - Part 1: Steel.
 6. Бъчваров, И., 2010, Радиационни методи за неразрушаващ контрол, София, Контролтест ООД
 7. БДС EN ISO 13919-1: Welding - Electrons and laser beam welded joints - Guidance on quality levels for imperfections - Part 1: Steel.
 8. БДС EN ISO 6520-1:2007 Заваряване и сродни процеси. Класификация на геометричните несъвършенства в метални материали. Част 1: Заваряване чрез стопяване.
 9. Тabakova B., I. Yankova, P. Petrov, 2007, Statistical modeling of electron beam welding process for reconstruction of charpy spesimens, Machines Technologies Materials, том 8-9, стр. стр. pp.33-36
 10. БДС EN ISO 17636-1:2013: Non-destructive testing of welds -- Radiographic testing -- Part 1: X- and gamma-ray techniques with film.
 11. БДС EN ISO 10675-1:2013: Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys

Издание

Трибологичния журнал БУЛТРИБ, том IV, стр. стр. 175-180, 2014, България, Sofia, ТУ-София, ISSN 1313-9878
Autors: Yankova, I. C.
Title: QUALITY OF ELECTRON BEAM WELDED CHARPY SPECIMENS
Keywords: EBW, imperfections, Charpy specimen

Abstract: This paper reports results connected with the quality of electron beam welded joints. reconstitution of the Charpy specimens by electron beam welding technology. Material used in this study is reactor pressure vessel steel with thickness 10mm. Visual inspection, radiographic testing and metallographic analysis were conducted.

References

 1. ASTM E 1253-07, Standard Guide for Reconstitution of Irradiated Charpy-Sized Specimens, 2007 Annual book of ASTM Standards, Section 12: Nuclear energy (II), Solar and Geothermal Energy, vol. 12.02, pp. 634–637.
 2. Назаренко О. К., Кайдалов А. А., Кавбасенко С. Н. И др, 1987, Электронно-лучевая сварка, Киев, Наук. думка
 3. ASM Handbook Volume 17: Nondestructive Evaluation and Quality Control, Nondestructive Inspection of Weldments, Brazed Assemblies, and Soldered Joints
 4. Radhakrishnan, W.M.,, 2007, Welding Technology And Design, New Delhi, New Age International Ltd.
 5. 6. БДС EN ISO 13919-1: Welding - Electrons and laser beam welded joints - Guidance on quality levels for imperfections - Part 1: Steel.
 6. Бъчваров, И., 2010, Радиационни методи за неразрушаващ контрол, София, Контролтест ООД
 7. БДС EN ISO 13919-1: Welding - Electrons and laser beam welded joints - Guidance on quality levels for imperfections - Part 1: Steel.
 8. БДС EN ISO 6520-1:2007 Заваряване и сродни процеси. Класификация на геометричните несъвършенства в метални материали. Част 1: Заваряване чрез стопяване.
 9. Тabakova B., I. Yankova, P. Petrov, 2007, Statistical modeling of electron beam welding process for reconstruction of charpy spesimens, Machines Technologies Materials, том 8-9, стр. стр. pp.33-36
 10. БДС EN ISO 17636-1:2013: Non-destructive testing of welds -- Radiographic testing -- Part 1: X- and gamma-ray techniques with film.
 11. БДС EN ISO 10675-1:2013: Non-destructive testing of welds - Acceptance levels for radiographic testing - Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys

Issue

Tribological Journal BULTRIB, vol. IV, pp. 175-180, 2014, Bulgaria, Sofia, TU-Sofia, ISSN 1313-9878

Вид: публикация в национален форум