Оригинал (Original)
Автори: Кънева, Н. С.
Заглавие: Последици при нарушаване на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Ключови думи: лица, заемащи публични длъжности, конфликт на интереси, осво

Абстракт: В статията се прави класификация и обща характеристика на различните видове правни последици за лицата, заемащи публични длъжности, когато те са нарушили забрани или не са изпълнили задължения, установени в Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Библиография

  Издание

  Списание "Труд и право", брой 8, стр. стр. 9, 2013, Албания, София, Издателство "Труд и право", ISBN ISSN 1312-94-81
  Autors: Kameva, N. S.
  Title: Consequences of violation of the Prevention and Ascertainment of Conflict of Interest Act
  Keywords: persons on public positions, conflict of interest, discharge from position, material benefit, administrative and penal liability

  Abstract: The article includes a classification and general characterization of the different types of legal consequences for the persons occupying public positions when they have violated prohibitions or have not fulfilled obligations set forth in the Prevention and Ascertainment of Conflict of Interest Act.

  References

   Issue

   Labor and law magazine, issue 8, pp. 9, 2013, Albania, Sofia, Publishing house Labor and law, ISBN ISSN 1312-94-81

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание