Оригинал (Original)
Автори: Пандиев, И. М., Ковачева, М. Г., Стоименов, Е. Ч.
Заглавие: ПОВЕДЕНЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИЯ НА ЦИФРОВИ ФАЗОВО ЗАТВОРЕНИ ВЕРИГИ
Ключови думи: Схеми и системи със смесени сигнали; DPLL; SPICE; VCO

Библиография

  Издание

  СЕЕС, том 1, брой 1, стр. стр. 34-39, 2014, България, София, СЕЕС, ISSN 1313-3985
  Autors: Pandiev, I. M., Kovacheva, M. G., Stoimenov, E. C.
  Title: Behavioral modeling of DPLL
  Keywords: Mixed-signal circuits, Phase locked loop – PLL, Voltage-cont¬rolled oscillator – VCO, Behavioral modeling, Mixed-signal simulation

  References

   Issue

   CEEC, vol. 1, issue 1, pp. 34-39, 2014, Bulgaria, Sofia, CEEE, ISSN 1313-3985

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание