Оригинал (Original)
Автори: Станков, Б. Н., Василев, М. П.
Заглавие: Матричен метод за анализ на системи от топлообменни апарати
Ключови думи: системи от топлообменни апарати, матричен метод, теория на графите, MATLAB, метод на преносните топлинни единици

Абстракт: Представен е матричен метод за анализ (изчисляване на статичен баланс) на системи от топлообменни апарати. Представеният метод е реализиран като потребителски софтуер в програмната среда на MATLAB. При софтуерната имплементация е приложена теорията на графите. Софтуерът позволява бързо моделиране и симулиране на системи от топлообменни апарати, при които специфичните топлинни капацитети на потоците могат да се приемат за постоянни.

Библиография

  Издание

  XXII-та Научна конференция с международно участие ЕМФ 2017, том 1, стр. стр. 134–141, 2017, България, Созопол, ТУ - София, ISSN 1314-5371
  Autors: Stankov, B. N., Vassilev, M. P.
  Title: Matrix method for analysis of heat exchanger networks
  Keywords: heat exchanger networks, matrix method, graph theory, MATLAB, effectiveness-NTU method

  Abstract: Presented is a matrix method for analysis (calculation of the steady-state heat balance) of heat exchanger networks. The MATLAB programming environment was used for software implementation of the method. The software utilizes network analysis algorithms, based on the graph theory. It allows for quick modeling and simulation of heat exchanger networks, where the specific heat capacities of the flows can be assumed to remain constant.

  References

   Issue

   XXII Scientific Conference with International Participation FPEPM 2017, vol. 1, pp. 134–141, 2017, Bulgaria, Sozopol, Technical University of Sofia, ISSN 1314-5371

   Цитирания (Citation/s):
   1. Mathematical Models of the Energy Characteristics of a Backpressure Steam Turbine Based on a Simulation Study - 2021 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание