Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, С. Г., Драголов Е., Георгиев И.
Заглавие: Избор на електроден материал за възстановяване в условията на електродъгово наваряване детайли с дефиниран комплекс от свойства
Ключови думи: електроден материал, дъгова заварка, заварен слой

Библиография

  Издание

  , 2018, България, ISSN 2603-4476
  Autors: Georgiev, S. G., Dragolov E., Georgiev I.
  Title: Selection of electrode material for restoration in the conditions of electric aSelection of electrode material for restoration in the conditions of electric arc surfacing details with defined set of propertiesrc surfacing details with defined set of properties
  Keywords: electrode material, arc welding, welded layer

  References

   Issue

   , 2018, Bulgaria, ISSN 2603-4476

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.