Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, С. Г., Драголов Е., Михайлова Г.
Заглавие: Изследване на морфологията, структурата и размерите на кристалите на електролитно отложените желязо, никел и кадмиевите покрития
Ключови думи: морфология, структура, покрития от сплави

Библиография

  Издание

  , 2018, България, ISSN 1312-3920
  Autors: Georgiev, S. G., Dragolov E., Mihailova G.
  Title: Investigation of the morphology, structure and size of crystals of electrolytically deposited iron, nickel and cadmium coatings
  Keywords: morphology, structure, alloy coatings

  References

   Issue

   , 2018, Bulgaria, ISSN 1312-3920

   Вид: публикация в национален форум