Оригинал (Original)
Автори: Славова, В. О., Иванова, Н. В., Г. Н.
Заглавие: ЕКСТРАКЦИЯ НА β-КАРОТИН ОТ МОРКОВИ С НЯКОИ НЕПОЛЯРНИ ОРГАНИЧНИ РАЗТВОРИТЕЛИ
Ключови думи: екстракция, β-каротин, моркови, неполярни органични разтвори

Библиография

  Издание

  , том 36, брой 1, стр. стр. 78-82, 2021, България, Известия на СУБ,Сливен, ISSN 1311-2864
  Autors: S, V. O., I, N. V., N, G. G.
  Title: EXTRACTION OF β-CAROTENE FROM CARROTS WITH SOME NON-POLAR ORGANIC SOLVENTS
  Keywords: extraction, β-carotene, carrots, non-polar organic solvents

  References

   Issue

   , vol. 36, issue 1, pp. 78-82, 2021, Bulgaria, Izvestia na SUB,Sliven, ISSN 1311-2864

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание