Оригинал (Original)
Автори: Райков, К. В.
Заглавие: Интеграционна перспектива на хибридните микроелектронни елементи в мембранните технологии
Ключови думи: мембрана, микроелектроника, диелектрични и полупроводникови

Библиография

  Издание

  Известия на ТУ-Сливен, том 4, стр. стр. 39-42, 2020, България, Сливен, Известия на ТУ-Сливен, ISSN 1312-3920
  Autors: Raykov, K. V.
  Title: Prospects for integration of hybrid microelectronic elements into membrane technologies
  Keywords: membrane, microelectronics, dielectric and semiconductor properties

  References

   Issue

   Izvestia na TU-Sliven, vol. 4, pp. 39-42, 2020, Bulgaria, Sliven, Izvestia na TU-Sliven, ISSN 1312-3920

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание