Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, С. Г., Драголов Е., Георгиев И.
Заглавие: Обзор на методите и материалите за постигане качествени покрития със специфични свойства в условията на наваряване
Ключови думи: технология на заваряване, газова смес, заварено покритие

Библиография

  Издание

  , 2018, България, ISSN 2603-4476
  Autors: Georgiev, S. G., Dragolov E., Georgiev I.
  Title: Overview of methods and materials for achieOverview of methods and materials for achieving quality coatings with specific properties under welding conditionsving quality coatings with specific properties under welding conditions
  Keywords: welding technology,gas mixture, welded coating

  References

   Issue

   , 2018, Bulgaria, ISSN 2603-4476

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.