Оригинал (Original)
Автори: Райков, К. В.
Заглавие: Модернизация на хидроформа помпена станция чрез използване на честотен инвертор
Ключови думи: помпена станция, честотен инвертор, чиста вода

Библиография

  Издание

  Съюз на учените в България - клон Сливен, том 35(1), стр. стр. 32-35, 2020, България, Сливен, Съюз на учените в България - клон Сливен, ISSN 1311 2864
  Autors: Raykov, K. V.
  Title: Modernization of hydrophoric pump station using a frequency inverter
  Keywords: pump station, frequency inverter, pure water

  References

   Issue

   Union of Scientists in Bulgaria - Sliven branch, vol. 35(1), pp. 32-35, 2020, Bulgaria, Sliven, Union of Scientists in Bulgaria - Sliven branch, ISSN 1311 2864

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание