Оригинал (Original)
Автори: Калоянов, Н. Г., Цоков, Л. П., Цеков, Р. П., Василев, М. П., Божков, Ц. Н.
Заглавие: Изследване на енергийните и аеродинамични характеристики на въздушен слънчев колектор в естествени условия
Ключови думи: въздушен слънчев колектор, възобновяеми енергийни източници, вентилация

Абстракт: Масовото използване на ВЕИ за поддържане на микроклимата в сгради е без алтернатива. Използването на слънчевата енергия чрез локални топлинни и фотоволтаични колектори е ефективния и непосредствен начин за постигане на тази цел, както от техническа, така и от икономическа гледна точка. В настоящата работа са представени резултати от изпитване на хибриден слънчев въздушен колектор за автономна вентилация на помещения в жилищни и производствени сгради.

Библиография

  Издание

  XXIII-та Научна конференция с международно участие ЕМФ 2018, стр. стр. 72–77, 2018, България, Созопол, ТУ - София, ISSN 1314-5371
  Autors: Kaloyanov, N. G., Tsokov, L. P., Tsekov, R. P., Vassilev, M. P., Bozhkov, T. N.
  Title: Investigation of the energy and aerodynamic characteristics of solar air heater in natural conditions
  Keywords: solar collector, renewable energy, ventilation

  Abstract: The massive use of RES to maintain the microclimate in buildings has not alternative. The use of solar energy through local heat and photovoltaic collectors is an effective way to achieve this goal, both technically and economically. In the present work results of testing of an hybrid solar collector for autonomous ventilation of premises in residential and industrial buildings are presented.

  References

   Issue

   XXIII Scientific Conference with International Participation FPEPM 2018, pp. 72–77, 2018, Bulgaria, Sozopol, Technical University of Sofia, ISSN 1314-5371

   Цитирания (Citation/s):
   1. Optimization of the distance between the rows in solar collectors’ arrays - 2021 - в издания, индексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание