Оригинал (Original)
Автори: Райков, К. В.
Заглавие: Методика за определяне на сумарните годишни разходи поради несиметрия на напрежението
Ключови думи: електромагнитна съвместимост, годишни разходи, несиметрия на

Библиография

  Издание

  Известия на ТУ-Сливен, том 4, стр. стр. 9-12, 2021, България, Сливен, Известия на ТУ-Сливен, ISSN 1312-3920
  Autors: Raykov, K. V.
  Title: Methodology for determining the total annual costs due to voltage asymmetry
  Keywords: electromagnetic compatibility, annual cost, voltage asymmetry

  References

   Issue

   Izvestia na TU-Sliven, vol. 4, pp. 9-12, 2021, Bulgaria, Sliven, Izvestia na TU-Sliven, ISSN 1312-3920

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание