Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, С. Г., Драголов Е., Георгиев И., Георгиев Й.
Заглавие: Оптимизиране технологичните режими на наваряване, осигуряващи производителност и качество
Ключови думи: технологични режими, оптимизация, многокритериален подход

Библиография

  Издание

  , 2018, България, ISSN 2535-0307
  Autors: Georgiev, S. G., Dragolov E., Georgiev I., Georgiev Y.
  Title: Optimization of technological welding modes, ensuring productivity and quality
  Keywords: technological modes, optimization, multi-criteria approach

  References

   Issue

   , 2018, Bulgaria, ISSN 2535-0307

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.