Оригинал (Original)
Автори: Цонева, М. М., Георгиев, С. Г., Янева Д., Иванова, М. С.
Заглавие: Кинематичномоделиране на газоразпределителния механизъм от ДВГ в средата на програмен продукт Matlab
Ключови думи: Газоразпределителен механизъм, двигател с вътрешно горене, г

Библиография

  Издание

  Национална конференция с международно участие „Сливен ‘2017“, Механика на машините, брой 119, стр. стр. 74-78, 2017, България, Сливен, ISSN 0861-9727
  Autors: TSONEVA, M. M., GEORGIEV, S. G., Qneva D., Ivanova, M. S.
  Title: KINEMATIC MODELING OF A GAS INDEPENDENT MECHANISM OF A ENGINE
  Keywords: Gas distribution mechanism, internal combustion engine, cam mechanism, kinematic model, phase angles

  References

   Issue

   Национална конференция с международно участие „Сливен ‘2017“, Механика на машините, issue 119, pp. 74-78, 2017, Bulgaria, Sliven, ISSN 0861-9727

   Вид: пленарен доклад в международен форум