Оригинал (Original)
Автори: Райков, К. В.
Заглавие: Възможност за защита от работа на сухо при помпа с честотен преобразувател с вграден програмируем контролер
Ключови думи: помпена станция, питейна вода, честотен инвертор, програмиру

Библиография

  Издание

  Национална конференция с международно участие "Образователни технологии 2021", том 1, стр. стр. 40-43, 2021, България, Сливен, ТУ-София, Факултет и Колеж - Сливен, ISSN 2603-4476
  Autors: Raykov, K. V.
  Title: Possibility of dry-running protection of a pump with a frequency inverter with integrated programmable controller
  Keywords: pump station, frequency inverter, drinking water, programmable controller

  References

   Issue

   TU-Sofia, Facultet i Kolej Sliven, vol. 1, pp. 40-43, 2021, Bulgaria, Sliven, TU-Sofia, Facultet i Kolej Sliven, ISSN 2603-4476

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание