Оригинал (Original)
Автори: Драголов Е., Георгиев И., Лилов И., Георгиев, С. Г.
Заглавие: Планиране на експерименталното изследване и обработка на опитните данни на електролитните сплавни покрития
Ключови думи: планиране, експеримент, покрития от сплави

Библиография

  Издание

  , 2017, България, ISSN 2535-0323
  Autors: Dragolov E., Georgiev I., Lilov I., Georgiev, S. G.
  Title: Planning of the experimental research and processing of the experimental data of the electrolytic alloy coatings
  Keywords: planing, experiment, alloy coatings

  References

   Issue

   , 2017, Bulgaria, ISSN 2535-0323

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.