Оригинал (Original)
Автори: Георгиев, С. Г., Драголов Е., Георгиев И., Георгиев Й.
Заглавие: Управление на геометрията на покрития със специфични свойства в условията на електродъгово наваряване
Ключови думи: режим на заваряване, заварен слой, напрежение

Библиография

  Издание

  , 2018, България, ISSN 2535-0307
  Autors: Georgiev, S. G., Dragolov E., Georgiev I., Georgiev Y.
  Title: Control of the geometry of coatings with specific properties in the conditions of electric arc surfacing
  Keywords: welding mode, welded layer, tension

  References

   Issue

   , 2018, Bulgaria, ISSN 2535-0307

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.