Оригинал (Original)
Автори: Симеонова-Ингилизова, М. Д.
Заглавие: Ролята на емоциите в класната стая
Ключови думи: емоции, емоционална интелигентност, класна стая, емоционални компетентности, учител

Библиография

  Издание

  Национална конференция с международно участие "Сливен'2019", том 34, брой 1, стр. стр. 163, 2019, България, Сливен, Съюз на учените в България - клон Сливен, ISSN 1311 -2864
  Autors: Ingilizova, M. D.
  Title: THE ROLE OF EMOTIONS IN THE CLASS ROOM
  Keywords: Emotions, emotional intelligence, class room, emotional competencies, teacher

  References

   Issue

   INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SLIVEN ‘2019, vol. 34, issue 1, pp. 163, 2019, Bulgaria, Sliven, Union of scientists in Bulgaria - branch Sliven, ISSN 1311 -2864

   Цитирания (Citation/s):
   1. Erwachsenenbildung in islamischen Organisationen in Deutschland Eine Analyse der Angebote Berliner Moscheen - 2020 - от чужди автори в чужди издания, неиндексирани в Scopus или Web of Science

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание