Оригинал (Original)
Автори: Стефанова-Стоянова, В. В.
Заглавие: АДАПТИВНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ С ЕЛЕМЕНТИ НА КОНТРОЛ НА ПСИХО-ФИЗИОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБУЧАЕМИТЕ
Ключови думи: E- Learning, изкуствени невронни мрежи; неврон; диагностика; невронен процесор

Абстракт: Актуален е проблема за вграждането на елементи за контрол в реално време на усвоените познания, промяна на темпото на предаване на информацията, смяна на медийната среда – видео, аудио, текст, вграждане на модули и средства за активно психо-физиологично въздействие с цел премахване на стреса, различни блокировки, умора и други неблагоприятни фактори, които забавят или правят неефективен учебния процес. създаването на модули за дистанционно електронно обучение, на които да бъдат експериментирани различни модели, сценарии и времеви съотношения при поднасянето на различните елементи от учебното съдържание на обучаващите се. По този начин, се въвежда елемент на управление на качеството при учебния процес, оптимизация при разработката на нови учебни модули и сертифициране и оптимизация на вече разработени такива. От друга страна актуален е въпроса и с въвеждането на елементи на самообучение на самата система, което може да я превърне в автономна обучаваща система с елементи на изкуствен ин

Библиография

  Издание

  , 2018, България,
  Autors: StefanovaStoyanova, V. V.
  Title: Adaptive Research System For Distance E- Learning With Elements To Control The Psycho-physiological State Of The Trainees
  Keywords: E- Learning, artificial neural networks; neuron; diagnostics; a neural processing unit

  Abstract: Particularly topical is the problem of incorporating elements for real-time control of the acquired knowledge, changing the rate of transmission of the information, changing the media environment- video, audio, text, incorporation of modules and means of active psycho-physiological impact in order to eliminate stress, various blockages, fatigue and other unfavorable factors that delay or make learning ineffective, the creation of e-learning modules on which to experiment with different models, scenarios and time ratios in the presentation of different elements of learners' learning content. Thus, an element of quality management in the learning process is introduced, optimization in the development of new training modules and certification and optimization of already developed ones. On the other hand, the issue is also the introduction of elements of self-learning of the system itself, which can turn it into an autonomous training system with elements of artificial intelligence. It is

  References

   Issue

   , 2018, Bulgaria,

   Вид: дисертация