Оригинал (Original)
Автори: Консулова, С. С., Божков, С. Х., Методиева, И. Х.
Заглавие: Eтиката при обучението на студенти от професионално направление 3.8. икономика
Ключови думи: обучение, етика, счетоводство

Библиография

  Издание

  , 2020, България,
  Autors: Konsulova, S. S., Bozhkov, S. H., Metodieva, I. H.
  Title: ETHICS IN THE OF PROFESSIONAL EDUCATION STUDENTS 3.8. ECONOMY
  Keywords: education, ethics, accounting

  References

   Issue

   , 2020, Bulgaria,

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.