Оригинал (Original)
Автори: Методиева, И. Х.
Заглавие: Качество на електрическата енергия генерирана от фотоволтаична система
Ключови думи: хармонични смущения, електрически мрежи, инверторни системи

Библиография

  Издание

  Известия на съюза на учените, том 35, стр. стр. 27, 2020, България, Сливен, ISBN ISSN 1312-3920
  Autors: Metodieva, I. H.
  Title: QUALITY OF ELECTRICITY BY A PHOTOVOLTAIC SYSTEM
  Keywords: harmonic interference, electrical networks, inverter systems

  References

   Issue

   ANNOUNCEMENTS OF UNION OF SCIENTISTS, vol. 35, pp. 27, 2020, Bulgaria, Sliven, ISBN ISSN 1312-3920

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.