Оригинал (Original)
Автори: Методиева, И. Х., Божков, С. Х.
Заглавие: Използване на специализирани инженерни софтуерни продукти при дистанционно обучение на студенти по електротехника
Ключови думи: електрически магнитни полета, дистанционно обучение, моделиране, софтуерен продукт

Библиография

  Издание

  Известия на съюза на учените, том 35, стр. стр. 27, 2020, България, Каварна, ISBN ISSN 1312-3920
  Autors: Metodieva, i. H., Bozhkov, S. H.
  Title: USE OF SPECIALIZED ENGINEERING SOFTWARE PRODUCTS IN DISTANCE LEARNING
  Keywords: electrical magnetic fields, distance learning, modelling, software product

  References

   Issue

   ANNOUNCEMENTS, vol. 35, pp. 27, 2020, Bulgaria, Kavarna, ISBN ISSN 1312-3920

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.