Оригинал (Original)
Автори: Методиева, И. Х., Божков, С. Х.
Заглавие: Съвременни средства за мониторинг на въздушни линии и децентрализирани енергийни източници
Ключови думи: безпилотни летателни апарати, термовизионни камери, въздушни линии, възобновяеми енергийни източници

Библиография

  Издание

  , 2019, България, ISBN ISSN 1311-2864
  Autors: Metodieva, I. H., Bozhkov, S. H.
  Title: MODERN MEANS OF MONITORING AIR LINES AND DECENTRALIZED
  Keywords: unmanned aerial vehicles, thermal imaging cameras, air lines, renewable

  References

   Issue

   , 2019, Bulgaria, ISBN ISSN 1311-2864

   Вид: пленарен доклад в международен форум