Оригинал (Original)
Автори: Атанасов, В. Ц., Стоилов, Д. Г.
Заглавие: Аналитико-емпиричен модел за прогнозиране на годишните технически загуби в електроразпределителните мрежи
Ключови думи: Електропроводи СрН, Трафопостове, Електропроводи НН и Потребителски отклонения.

Абстракт: Загубите на активна електроенергия в електроразпределителните мрежи са най-голямата част от общите загуби в електроенергийните системи. Статията разглежда историческото развитие на подходите и методите за изчисляване на техническите загуби при разпределяне на електроенeргията, въз основа на които е създаден и представен аналитико-емпиричен метод за определяне на годишните технически загуби на активна енергия в мрежите средно и ниско напрежение. Същността на метода се състои в сумиране на загубите от отделно моделираните основни елементи от една разпределителна мрежа: Електропроводи СрН, Трафопостове, Електропроводи НН и Потребителски отклонения.

Библиография

  Издание

  списание "Енергетика", 2016, България, София
  Autors: Atanasov, V. C., Stoilov, D. G.
  Title: Аналитико-емпиричен модел за прогнозиране на годишните технически загуби в електроразпределителните мрежи
  Keywords: Електропроводи СрН, Трафопостове, Електропроводи НН и Потребителски отклонения.

  Abstract: Загубите на активна електроенергия в електроразпределителните мрежи са най-голямата част от общите загуби в електроенергийните системи. Статията разглежда историческото развитие на подходите и методите за изчисляване на техническите загуби при разпределяне на електроенeргията, въз основа на които е създаден и представен аналитико-емпиричен метод за определяне на годишните технически загуби на активна енергия в мрежите средно и ниско напрежение. Същността на метода се състои в сумиране на загубите от отделно моделираните основни елементи от една разпределителна мрежа: Електропроводи СрН, Трафопостове, Електропроводи НН и Потребителски отклонения.

  References

   Issue

   списание "Енергетика", 2016, Bulgaria, София

   Вид: статия в списание