Оригинал (Original)
Автори: Райчев, Р. П., Делова, И. Л.
Заглавие: Намаляване на механичните напрежения при пробни образци, подложени на сложно натоварване
Ключови думи: механични напрежения, софтуерна оптимизация, ANSYS, пробни о

Абстракт: Обект на настоящата статия е софтуерното намаляване на механичните напрежения при призматични и цилиндрични пробни образци, подложени на сложно натоварване. За намаляване на механичните напрежения върху образците са изработени допълнителни отвори и надрези с определена форма. С помощта на модула optiSLang към софтуера ANSYS е осъществена оптимизация, при която са определени геометричните параметри на отворите и надрезите, при които механичните напрежения са минимални. Получените резултати са представени в табличен и графичен вид.

Библиография

  Издание

  Механика на машините, том 126, стр. стр. 101-106, 2022, България, Варна, ISBN ISSN 0861-9727

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Raychev, R. P., Delova, I. L.
  Title: Reduction of mechanical stresses in test specimens subjected to complex loading
  Keywords: mechanical stresses, software optimization, ANSYS, test specimens

  Abstract: The subject of this article is the software reduction of mechanical stresses in prismatic and cylindrical test specimens subjected to complex loading. To reduce the mechanical stresses on the specimens, additional holes and incisions of a certain shape are made. With the help of the optiSLang module to the ANSYS software, an optimization was performed, in which the geometrical parameters of the holes and notches were determined, at which the mechanical stresses were minimal. The obtained results are presented in tabular and graphical form.

  References

   Issue

   Mechanics of machines, vol. 126, pp. 101-106, 2022, Bulgaria, Varna, ISBN ISSN 0861-9727

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание