Оригинал (Original)
Автори: Делова, И. Л., Райчев, Р. П.
Заглавие: Изследване на механичните напрежения при перфорирани пластини, подложени на сложно натоварване
Ключови думи: напрежения, перфорирани пластини, ANSYS, сложно натоварване

Абстракт: Обект на настоящата статия е софтуерно изследване на механичните напрежения, които възникват при перфорирани пластини, подложени на сложно натоварване. Изследването е осъществено за пластини със специфична форма и размери на централния отвор. С помощта на модула optiSLang към софтуера ANSYS е реализирана оптимизация, при която е определено положението на отворите при които механичните напрежения са минимални. Получените резултати са представени в табличен и графичен вид.

Библиография

  Издание

  Механика на машините, том 126, стр. стр. 107-111, 2022, България, Варна, ISBN ISSN 0861-9727

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Delova, I. L., Raychev, R. P.
  Title: Investigation of mechanical stresses in perforated plates subjected to complex loading
  Keywords: stresses, perforated plates, ANSYS, complex load

  Abstract: The subject of this article is a software study of mechanical stresses that occur in perforated plates subjected to complex loads. The study was performed for plates with a specific shape and size of the central hole. With the help of the optiSLang module to the ANSYS software, an optimization was realized, in which the position of the holes at which the mechanical stresses are minimal was determined. The obtained results are presented in tabular and graphical form.

  References

   Issue

   Mechanics of machines, vol. 126, pp. 107-111, 2022, Bulgaria, Varna, ISBN ISSN 0861-9727

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум, публикация в реферирано издание