Autors: Tzanova, S. S.
Title: Master Degree Modules in Nanotechnologies for Electronics
Keywords: nanotechnologies, electronics, training

References

    Issue

    Education Research International, vol. 8, issue 2, pp. 28-32, 2012, United Kingdom,

    Вид: статия в списание, публикация в издание с импакт фактор, публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus и Web of Science