Оригинал (Original)
Автори: Михайлова Г., Добрев Т., Цонева, М. М.
Заглавие: ОБРАТНА ЗАДАЧА НА КИНЕМАТИКАТА НА РЕГИОНАЛНИ ПОДСИСТЕМИ НА ПРОМИШЛЕНИ РОБОТИ С ТРИ СТЕПЕНИ НА СВОБОДА
Ключови думи: В настоящия труд е представен подход за решаване на обратнат

Абстракт: В настоящия труд е представен подход за решаване на обратната задача на кинематиката на основните конфигурации на регионални подсистеми на промишлени роботи с три степени на свобода. В средата на програмен продукт MATLAB е реализиран моделът на структура със сферични координати. Извършено е числено решение на обратната задача на кинематиката на Stanford Manipulator.

Библиография

  Издание

  , 2021, България, ISSN 0861-9727
  Autors: Mihaylova G., Dobrev T., Tsoneva, M. M.
  Title: INVERSE PROBLEM OF KINEMATICS FOR REGIONAL SUBSYSTEMS FOR INDUSTRIAL ROBOTS WITH THREE DEGREES OF FREEDOM
  Keywords: Industrial robot, Regional Subsystems, Stanford Manipulator, Kinematic Model, Oyler angles, Inverse Kinematics problem

  Abstract:

  References

   Issue

   , 2021, Bulgaria, ISSN 0861-9727

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч.