Оригинал (Original)
Автори: Софронова, Д. А., Илиева, К.
Заглавие: Възможност за измерване на линейно преместване на плетени структури при двумерно циклично натоварване с компютърно зрение
Ключови думи: компютърно зрение, линейно преместване, стенд, двумерно многоциклово натоварване, малки опънови сили

Абстракт: Доказано е, че компютърното зрение може успешно да се интегрира към измервателен стенд за двумерно многоциклово натоварване с малки опънови сили. С него е възможно освен да се измерва линейното преместване с достатъчна точност на база на разпознаване на маркери, но и да се извършва наблюдение на деформационното поведение на изпитваните образци в реално време и да се оценяват различни параметри. Описани и визуализирани са стъпките за изготвяне на алгоритъма на програмата в среда на NI Vision за обработка на изображенията, заснети с камера при извършване на експериментално изпитване на плетени структури.

Библиография

  Издание

  XXII Научна конференция с международно участие ЕМФ 2017, том 2, стр. стр. 126-131, 2017, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1314-5371

  Издателските права се държат от Технически университет-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Sofronova, D. A., Ilieva, K.
  Title: A possibility for measuring a linear displacement of knitted structures by biaxial cycle loading via computer vision
  Keywords: computer inspection, linear displacement, homemade device, biaxial cycle loading, low stress

  Abstract: It has been demonstrated that computer vision can be successfully integrated into a testing device for biaxial cycle loading with small tensile forces. It is possible with it to measure the linear displacement with sufficient accuracy based on marker recognition, but also to monitor the deformation behavior of the test samples in real time and to evaluate different parameters. The steps of making the algorithm of the program in NI Vision environment for processing camera-captured images in performing experimental testing of knitted structures are described and visualized.

  References

   Issue

   XXII National Scintific Conference with International Participation FPEPM 2017, vol. 2, pp. 126-131, 2017, Bulgaria, Sozopol, Technical University of Sofia, ISSN 1314-5371

   Copyright Технически университет-София

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus