Оригинал (Original)
Автори: Софронова, Д. А.
Заглавие: Изпитване на кръглоплетен плат от гладка еднолицева плетка при двумерно многоциклово натоварване на опън в областта на малките опънови сили до гранично удължение: теоретична част
Ключови думи: изпитване, двумерно натоварване, малки опънови сили, гладка еднолицева плетка, гранично удължение

Абстракт: В настоящия доклад обект на разглеждане е кръглоплетен плат от гладка еднолицева плетка,подложен на експериментално изследване при двумерно многоциклово натоварване на опън до гранично удължение. Изпитванията са проведени с кръстообразна форма на опитния образец при едновременно прилагане на сили на опън по бримков ред и бримков стълб, а снемането на хистерезисните криви е осъществено посредством многосензорна измервателна система.Дефинирани са основните параметри, които могат да бъдат извлечени от получените хистерезисни криви.

Библиография

  Издание

  XX Научна конференция с международно участие ЕМФ 2015, том 2, стр. стр. 210-216, 2015, България, Созопол, ISSN 1314-5371

  Издателските права се държат от Технически университет-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Sofronova, D. A.
  Title: Experimental Testing The Circular Knitted Fabric of Single Jersey by Biaxial Cycle Loading with Low Tensile Forces to Limit Extension: Theoretical Part
  Keywords: experimental testing, biaxial cycle loading, single jersey, limit extension

  Abstract: In the present work a circular knitted fabric of single jersey is subjected, submitted to experimental study in two-dimensional cycle tensile load up to limit extension. Tests were carried out with a cruciform shape of the specimen while simultaneously applying tensile forces at the courses and the wales, as to capturing of hysteresis curves is accomplished via a multi-measuring system. The main parameters illustrating the mechanical behavior of structures in two-dimensional tensile load that can be derived from hysteresis curves are defined.

  References

   Issue

   XX National Scintific Conference with International Participation FPEPM 2015, vol. 2, pp. 210-216, 2015, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1314-5371

   Copyright Технически университет-София

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus