Оригинал (Original)
Автори: Георгиева, Т. И., Неделчев, К. И., Кралов, И. М.
Заглавие: НЕОПРЕДЕЛЕНОСТ ПРИ ИЗПИТВАНЕ НА АКУСТИЧЕН ШУМ ОТ ТРАНСПОРТНИ ПОТОЦИ НА ГРАДСКА МАГИСТРАЛА В СОФИЯ
Ключови думи: акустичен шум, неопределеност при измерване

Абстракт: В работата е предложена и експериментално валидирана процедура за получаване на неопределеността при измервания на акустичен шум от транспортни потоци на градска магистрала в София

Библиография

  1. Хр. Радев. Метрология и измервателна техника, том 1.
  2. БДС ISO 1996-1/2005 Акустика. Описание, измерване и оценяване на шума в околната среда.
  3. БДС ISO 1996-2/2011 Акустика. Описание, измерване и оценяване на шума в околната среда.

Издание

XIII национален форум по Метрология, 2017, България, София
Autors: Georgieva, T. I., Nedelchev, K. I., Kralov, I. M.
Title: Uncertainty in transport acoustic noise measurement at a city highway in Sofia
Keywords: acoustic noise, measurement uncertainity

Abstract: An experimentaly validated procedure for determination of the uncertainity of the measurement of transport acoustic noise generated by the transport flows at a highway in Sofia is done in this paper.

References

  1. Хр. Радев. Метрология и измервателна техника, том 1.
  2. БДС ISO 1996-1/2005 Акустика. Описание, измерване и оценяване на шума в околната среда.
  3. БДС ISO 1996-2/2011 Акустика. Описание, измерване и оценяване на шума в околната среда.

Issue

XIII national forum Metrology, 2017, Bulgaria, Sofia

Вид: публикация в национален форум