Оригинал (Original)
Автори: Горанов, П. В., Тодорова, Е. А., Георгиева, Д. С.
Заглавие: СИСТЕМА ГЕОМЕТРИЧНИ ИНТЕРФЕЙСИ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА КОНЦЕПТУАЛНОТО ОПИСАНИЕ В CAD МОДЕЛА
Ключови думи: CAD, разширена структурна схема, концептуален модел, геометрични интерфейси

Абстракт: CAD системите са основен софтуерен инструмент за конструиране на технически изделия. От друга страна те са предназначени основно за работа с геометрична информация и не поддържат в достатъчна степен дейностите, свързани с абстрактно представяне на изделието. В настоящата работа интегрирането на концептуалното и геометричното описание се обсъжда от гледна точка автоматично пренасяне на решенията, взети на етап концептуално конструиране, в по-късните етапи от процеса на конструиране, по-точно етапа на геометрично оформяне. За целта се предлага система интерфейси, които обхващат всички етапи от процеса на конструиране. Те се разглеждат на различни нива на абстракция, които съответстват на нивата на конкретизация на геометричната информация. Предлага се подход, който позволява въз основа на информацията от разширената структурна схема автоматично да се генерира CAD моделът на сглобената единица, скелетите на детайлите и функционалните повърхнини. Ползата е непрекъснатост на информационния

Библиография

  Издание

  , брой 32, стр. стр. 15-20, 2017, България, София, МФ, ТУ-софия, ISSN 1313-7530

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Goranov, P. V., Todorova, E. A., Georgieva, D. S.
  Title: A SYSTEM OF GEOMETRICAL INTERFACES TOWARDS AN INTEGRATION OF CONCEPTUAL REPRESENTATION INTO CAD MODEL
  Keywords: CAD, extended structural scheme, conceptual model, geometrical interfaces

  Abstract: CAD systems are the main software tool for designing technical products. On the other hand, they are primarily designed to work with geometric information and do not support adequately the activities related to abstract representation of the product. In this work the integration of conceptual and geometrical representation is discussed from the perspective automatically transferring the decisions taken at the conceptual design stage in the later stages of the design process, namely the stage of embodiment design. For this purpose a system of interfaces is proposed that covers all stages of the design process. They are considered at different levels of abstraction that correspond to the levels of concretization of geometric information. It is offered an approach that, based on the information of extended structural scheme, allows to automatically generating the CAD model of the assembly, the parts skeletons and the functional surfaces. The usefulness is continuity of information flow a

  References

   Issue

   , issue 32, pp. 15-20, 2017, Bulgaria, Sofia, 3Department of BMD, Technical University-Sofia, ISSN 1313-7530

   Full text of the publication

   Вид: статия в списание, индексирана в Scopus