Оригинал (Original)
Автори: Димитрова, Р. К., Димитров, С. Б., Николов, С. Н.
Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ ПРОЦЕСА НА АВТОМАТИЧНО ПОСТАВЯНЕ НА КАПАЧКИ ВЪРХУ ЗАТВАРЯНИТЕ С ТЯХ СЪДОВЕ
Ключови думи: винтови капачки, автоматизирано затваряне, автоматичните маш

Абстракт: В настоящата статия, са представени резултатите от изследване на процеса на автоматични поставяне на винтови капачки върху отворите на затваряните с тях съдове. Изследването е проведено при класически експеримент, с използване на разработен за целта стенд.

Библиография

  Издание

  XXVI МНТК АДП 2017, том 1, брой 2, стр. стр. 194-199, 2017, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1310-3946

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Dimitrova, R. K., Dimitrov, S. B., Nikolov, S. N.
  Title: STUDY OF THE PROCESS OF AUTOMATICALLY PLACING CAPS ON CONTAINERS CLOSING WITH THEM
  Keywords: automatic insertion of screw caps, classic experiment

  Abstract: This paper presents the results of the study of the automatic insertion of screw caps into the openings of containers closing with them. The study was conducted in a classic experiment using a stand designed for this purpose.

  References

   Issue

   XXVI MNTK ADP 2017, vol. 1, issue 2, pp. 194-199, 2017, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISSN 1310-3946

   Full text of the publication

   Цитирания (Citation/s):
   1. Вакарелска Т., Относно проектирането на автоматизирана система за бутилиране на течности, Списание Автоматизация на дискретното производство, бр.3, ISSN 2682-9584, стр.72-75 - 2021 - в български издания

   Вид: пленарен доклад в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание