Оригинал (Original)
Автори: Софронова, Д. А.
Заглавие: Изпитване на кръглоплетен плат от гладка еднолицева плетка при двумерно многоциклово натоварване на опън в областта на малките опънови сили до гранична сила
Ключови думи: изпитване, двумерно многоциклово натоварване, малки опънови сили, гладка еднолицева плетка, гранична сила

Абстракт: В настоящия доклад е направено експериментално изследване на механичното поведение на кръглоплетен плат от гладка еднолицева плетка при двумерно многоциклово натоварване на опън в областта на малките опънови сили до гранична сила. Изследванията са извършени на стенд, описан в [4, 5, 6], а в [2] е разгледано натоварване до гранично удължение.

Библиография

  Издание

  XX Научна конференция с международно участие ЕМФ 2015, том 2, стр. стр. 225-231, 2015, България, Созопол, ISSN 1314-5371

  Издателските права се държат от Технически университет-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Sofronova, D. A.
  Title: Experimental Testing the Circular Knitted Fabric of Single Jersey by Biaxial Cycle Loading with Low Tensile Forces to Limit Force
  Keywords: experimental testing, biaxial cycle loading, low stress, single jersey, limit force

  Abstract: In the present work an experimental study of mechanical behavior of weft knitted fabric in single jersey in biaxial cycle tensile load on low stress to the limit force is made. Tests were performed on the device described in [4, 5, 6], and in [2] loading to limit elongation is discussed.

  References

   Issue

   XX National Scintific Conference with International Participation FPEPM 2015, vol. 2, pp. 225-231, 2015, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1314-5371

   Copyright Технически университет-София

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus