Оригинал (Original)
Автори: Вергов, А. Д.
Заглавие: КИНЕМАТИЧНА НЕРАВНОМЕРНОСТ ПРИ ИМПУЛСЕН ЛОСТОВО - ЗЪБЕН МЕХАНИЗЪМ
Ключови думи: кинематика, механизъм, кинематичната неравномерност, установ

Абстракт: Работата на механизмите е свързана с механично движение на подвижните звена. Ако се наблюдава монотонно нарастване или намаляване на кинетичната енергия на механизма, то той се намира в преходен режим. Когато кинетичната енергия се изменя периодично или е постоянна, налице е установен режим. Колебанията на изходящата скорост на механизма могат да се дължат на колебания от задвижването и/или колебания внасяни от самия механизъм. В тази работа интерес представляват колебанията внасяни от самия механизъм и показателите за кинематичната неравномерност.

Библиография

  Издание

  X Х V I M НТК „АДП - 20 1 7 ”, стр. стр. 247, 2017, България, Созопол

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Vergov, A. D.
  Title: KINEMATIC UNEVENNESS OF THE PULSE LEVER - TOOTH МECHANISM
  Keywords: kinematics, mechanism, kinematic unevenness established mode, fluctuation of output speed

  Abstract: The operation of the mechanisms is related to the mechanical movement of the movable units. If there is a monotonic increase or decrease in the kinetic energy of the mechanism, then it is in transition mode. When the kinetic energy changes periodically or it is constant, then it is in established mode. The fluctuations in the output speed of the mechanism may be due to oscillations from the drive and / or oscillations introduced by the mechanism itself. In this work interest is represented by the fluctuations introduced by the mechanism itself and the indicators of the kinematic unevenness.

  References

   Issue

   X Х V I MNTC „ADP - 20 1 7 ”, pp. 247, 2017, Bulgaria, Sozopol

   Full text of the publication

   Вид: постер/презентация в национален форум с межд. уч.