Оригинал (Original)
Автори: Маринова, Г. И., Чобанова, З. Н.
Заглавие: Study of the factors influencing power consumption of FPGA-based designs
Ключови думи: vhdl, fpga, power consumption

Абстракт: Статията представя резултати от изследването на консумираната мощност за базисни проекти, реализирани върху програмируеми схеми FPGA, основани на различни описания на vhdl кода (поведенчески и структурни) , различни логически и синтезирани структури и реализирани върху различни устройства. Изследването е направено за 4 различни описания на vhdl кода на 4-битов компаратор и последващата им реализация върху Xilinx FPGA схеми от фамилиите Artix-7, Zynq 7000 напълно програмируеми системи-върху чип (SoC) или върху платката на Xilinx Zedboard. Софтуерът за цифрово проектиране на Xilinx Vivado 2014 е използван и резултатите за изследваната мощност на всяка проектна реализация са получени с опцията Power report. Изследването показва, че консумираната енергия зависи от изброените по-горе фактори, за изследвания 4-битов компаратор се получава до 29% нарастване на изразходваната динамична мощност, следователно проектирането върху FPGA за ниска консумация би трябвало да започне с проектиране на б

Библиография

  Издание

  National Forum "ELECTRONICA 2017", 18-19 May 2017, Sofia, Bulgaria, том -, стр. стр. 97-102, 2017, България, София, CEEC, ISBN ISSN:1319-3985

  Пълен текст на публикацията

  Autors: MARINOVA, G. I., Tchobanova, Z. N.
  Title: Study of the factors influencing power consumption of FPGA-based designs
  Keywords: vhdl, fpga, power consumption

  Abstract: The paper presents results from the study of power consumption of basic designs on FPGA with different vhdl descriptions, different elaborated and synthesized structures and realized on different devices. The study is performed for 4 different vhdl descriptions (behavioral and structural) of 4-bit comparator and further realization of Xilinx FPGA circuits from the family Artix-7, Zynq 7000 all programmable System-on-a-chip (SoC) or on the Xilinx board Zedboard. The Xilinx software Vivado 2014 is used and the function Power report is used for power consumption study. Power consumption is sensitive to factors enumerated, for the 4-bit comparator studied it goes to 29% increase of dynamic power and it shows that low-power design on FPGA should start with low power design of very basic structures as combinatorial logic circuits.

  References

   Issue

   17", 18-19 May 2017, Sofia, Bulgari, vol. -, pp. 97-102, 2017, Bulgaria, Sofia, CEEC, ISBN ISSN:1319-3985

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум, индексирана в Scopus