Оригинал (Original)
Автори: Каменов, В. В.
Заглавие: Измерване на параметри на хартия – белота, яркост, непрозрачност и флуоресценция и тяхното влияние върху управлението на цвета
Ключови думи: Белота, яркост, хартия, цветен печат, управление на цветовет

Абстракт: Освен физичните свойства на хартиите, начинът по който те изглеждат също е важен, особено за крайния потребител. Много модели форматирани листови хартии за офсетов, мастилено-струен и лазерен печат съдържат флуоресцентни избелващи агенти (FWA). Тенденцията е да се произвеждат хартии с все по-голяма белота. Избелването на пулпата, добавянето на пълнители в хартията и добавянето на слоеве върху нея (coating), както и добавянето на FWA целят да увеличат нейната белота. И все пак влиянието на тези добавки върху белотата/яркостта (whiteness/brightness) е ограничено от проблеми с порьозността и. Хартии с висока белота може да се получат единствено с правилната употреба на FWA. Настоящото изследване има за цел да измери специфични параметри на хартии, използвани за печат в цветово управлявана работна среда.

Библиография

  1. TAPPI T452 - Brightness of pulp, paper, and paperboard
  2. ISO2471:2008 Paper and board - Determination of opacity (paper backing) - Diffuse reflectance method.
  3. ISO 13655:2009 - Graphic technology - Spectral measurement and colorimetric computation for graphic arts images.
  4. ISO 5-4:2009 - Photography and graphic technology -- Density measurements - Part 4: Geometric conditions for reflection density.
  5. Babel Color Inc., 2016, Babel Color Inc., 03.04.2017, <http://www.babelcolor.com>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 28.04.2017

Издание

XXVI Международна научна конференция „Метрология и метрологично осигуряване 2016, том 1, брой 1, стр. стр. 416-421, 2016, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1313-9126

Пълен текст на публикацията

Autors: Kamenov, V. V.
Title: MEASUREMENT OF PRINTING PAPER PARAMETERS – WHITENESS, BRIGHTNESS, OPACITY AND FLUORESCENCE AND THEIR INFLUENCE ON COLOR MANAGEMENT
Keywords: Whiteness, Brightness, paper, color printing, color management, fluorescence

Abstract: Apart from the physical properties of papers, the way it looks to human observer is also important, especially to the end user. A lot of formatted paper grades, used for offset, inkjet and laser printing contain fluorescent whitening agents. The tendency is to manufacture papers with ever greater whiteness. Whitening of paper pulp, adding additives to paper and coating it, as well as adding fluorescent agents aim to increase its whiteness. But still the influence of these additives on the paper whiteness/brightness is limited due to porosity issues. Papers with high whiteness can only be manufactured with the correct use of fluorescent agents. This research aims at measuring specific parameters of printing papers used in color managed environment.

References

  1. TAPPI T452 - Brightness of pulp, paper, and paperboard
  2. ISO2471:2008 Paper and board - Determination of opacity (paper backing) - Diffuse reflectance method.
  3. ISO 13655:2009 - Graphic technology - Spectral measurement and colorimetric computation for graphic arts images.
  4. ISO 5-4:2009 - Photography and graphic technology -- Density measurements - Part 4: Geometric conditions for reflection density.
  5. Babel Color Inc., 2016, Babel Color Inc., 03.04.2017, <http://www.babelcolor.com>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 28.04.2017

Issue

XXVI Международна научна конференция „Метрология и метрологично осигуряване 2016, vol. 1, issue 1, pp. 416-421, 2016, Bulgaria, Созопол, TU-Sofia, ISSN 1313-9126

Full text of the publication

Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание