Оригинал (Original)
Автори: Вачева-Станчева, Г. И.
Заглавие: Физичен и математичен модел на постояннотоков двигател с постоянни магнити за приложение в електротранспортни средства
Ключови думи: моделиране, електротранспортни средства, физичен модел

Абстракт: В настоящата работа е представен математичен и физичен модел с цел изследване на различни динамични режими на работа с приложение в електротранспортните средства. Постояннотоковите двигатели с постоянни магнити в ротора намират широко използване в индустриалните и мехатронните технологии, поради тяхната висока ефективност, малогабаритност и висок въртящ момент. Направено е описание на конструкцията на физичния модел. Чрез реализираните модели в лабораторна среда лесно могат да бъдат направени различни типове изследвания. Разработените модели могат да бъдат използвани за изучаване на свойствата и работата на електротранспортни средства, нано системи, интелигентни товари и др.

Библиография

  Издание

  Национален форум с международно участие "Електроника 2017", 2017, България, София, ISSN 1313-3985

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Vacheva, G. I.
  Title: Physical and mathematical model of DC-DC motor with permanent magnet for application in electric vehicles
  Keywords: modelling, electric vehicles, physical model

  Abstract:

  References

   Issue

   NATIONAL FORUM “ELECTRONICS 2017”, 2017, Bulgaria, Sofia, ISSN 1313-3985

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание