Оригинал (Original)
Автори: Гиева, Е. Е., Спасова, М. Л., Рускова, И. Н., Ангелов, Г. В., Христов, М. Х.
Заглавие: Приложение на въглеродните нанотръби в сензори и биосензори
Ключови думи: .

Абстракт: В настоящата статия са представени различни структури базирани на въглеродни нанотръби (CNTs). Обсъждат се начини и методи за проектиране, изработка и наблюдение на сензори и биосензори изградени с CNT. По-специално са описани химични сензори с въглеродна нанотръба, газови сензори, електрохимични сензори и биосензори.

Библиография

  Издание

  Национална конференция с международно участие Електроника 2016, стр. стр. 6, 2016, България, София, ISSN 1313-3985
  Autors: Gieva, E. E., Spasova, M. L., Ruskova, I. N., Angelov, G. V., Hristov, M. H.
  Title: APPLICATION OF CARBON NANOTUBES IN SENSORS AND BIOSENSORS
  Keywords: .

  Abstract: In the present paper different different CNT-based structures are presented. The design, fabrication and sensing mechanisms of the CNT-based sensors and biosensors are also discussed. In particular, Carbone nanotube Chemical Sensors, Gas Sensors, Electrochemical Sensors and Biosensors are described.

  References

   Issue

   Elektronika 2016, pp. 6, 2016, Bulgaria, Sofia, ISSN 1313-3985

   Вид: публикация в международен форум, публикация в реферирано издание