Оригинал (Original)
Автори: Вергов, А. Д., Ташев, М. Д.
Заглавие: КИНЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ НА ИМПУЛСЕН ЛОСТОВО - ЗЪБЕН ВАРИАТОР С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБРАТНИЯ ХОД
Ключови думи: аналитичната геометрия, лостови механизми, скорост, зъбен ме

Абстракт: В настоящата статия е представен кинематичен анализ на лостово-зъбен импулсен вариатор с успоредни геометрични оси на валовете.Кинематичният анализ е извършен аналитично. За целта са използвани елементи от аналитичната геометрия и известни зависимости от механиката. Резултатите от този анализ са зависимости и диаграми, описващи моментната стойност на изходящите кинематични параметри.

Библиография

  Издание

  X Х V I M НТК „АДП - 20 1 7 ”, стр. стр. 241, 2017, България, Созопол

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Vergov, A. D., Tashev, M. D.
  Title: KINEMATIC ANALYSIS OF THE PULSE LEVER - TOOTH VARIATOR USING REVERSE STROKE
  Keywords: analytical geometry, lever mechanisms, speed, dental mechanism , pulse variator

  Abstract: This article presents a kinematic analysis of lever-tooth pulse variator with parallel geometric axes of the shaft. The kinematic analysis was performed analytically. For this purpose were used elements of analytic geometry and mechanics known dependencies. The results of this analysis are dependencies and diagrams describing the current value of the output kinematic parameters.

  References

   Issue

   X Х V I MNTC „ADP - 20 1 7 ”, pp. 241, 2017, Bulgaria, Sozopol

   Full text of the publication

   Вид: пленарен доклад в международен форум