Оригинал (Original)
Автори: Каменов, В. В., Владимирова, Г. К.
Заглавие: Оценка на влиянието на профилирани компютърни дисплеи и условията за наблюдение при провеждане на визуални цветови експерименти
Ключови думи: ICC profiles, color associations experiment, color effect, c

Абстракт: The purpose of the presented research is to evaluate the influence of using ICC profiled displays and ISO certified viewing conditions upon the results from subjective emotional color related associations experiments. The paper presents the results from a conducted subjective survey upon the relation between main color hues and some of their derivatives having varying saturations, and certain emotions and adjectives. The results are filtered and evaluated according to the viewing conditions (According to ISO 3664:2009 or generic) and the display (profiled or unprofiled) used.

Библиография

  1. FRASER, B., 2004, Real World Color Management, 2nd Edition, Ney York, Peachpit
  2. Владимирова, Г., 2014, Въздействие на колорита върху потребителското поведение, Ph.D., <ТУ-София>

Издание

XIV международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг 2016, том 2, брой 1, стр. стр. 678-687, 2016, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1314-6327

Пълен текст на публикацията

Autors: Kamenov, V. V., Vladimirova, G. K.
Title: INFLUENCE OF ICC PROFILED COMPUTER DISPLAYS AND VIEWING CONDITIONS UPON THE RESULTS FROM SUBJECTIVE COLOR RESEARCH EXPERIMENTS
Keywords: ICC profiles, color associations experiment, color effect, color management, viewing conditions, display calibration

Abstract: The purpose of the presented research is to evaluate the influence of using ICC profiled displays and ISO certified viewing conditions upon the results from subjective emotional color related associations experiments. The paper presents the results from a conducted subjective survey upon the relation between main color hues and some of their derivatives having varying saturations, and certain emotions and adjectives. The results are filtered and evaluated according to the viewing conditions (According to ISO 3664:2009 or generic) and the display (profiled or unprofiled) used.

References

  1. FRASER, B., 2004, Real World Color Management, 2nd Edition, Ney York, Peachpit
  2. Владимирова, Г., 2014, Въздействие на колорита върху потребителското поведение, Ph.D., <ТУ-София>

Issue

XIV международна научна конференция „Мениджмънт и инженеринг 2016, vol. 2, issue 1, pp. 678-687, 2016, Bulgaria, Sozopol, TU-Sofia, ISSN 1314-6327

Full text of the publication

Цитирания (Citation/s):
1. Владимирова, Г., Дизайн Стратегии за ефективна визуална комуникация, XV International Scientific Conference "Management and Engineering'17" Proceedings, ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327, p.340-346 - 2017 - в български издания
2. Ignatov, I., Electromagnetic Conception for the Eyesight in Additive Mixing of Colors. Rhodopsin and Bacteriorhoropsin. Emotional Perception of Colors., Journal of Medicine, Physiology and Biophysics, Vol.39, 2017, ISSN 2422-8427, - 2017 - от чужди автори в чужди издания, неиндексирани в Scopus или Web of Science

Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание