Оригинал (Original)
Автори: Каменов, В. В.
Заглавие: ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ICC ПРИНТЕРНИ ПРОФИЛИ ЧРЕЗ ДВУПОСОЧНА ЦВЕТОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ
Ключови думи: ICC профил, оценка на качеството, колориметричен метод, roun

Абстракт: Наличието на качествена оценка на ICC профили е важно, понеже тя показва колко добре устройството е характеризирано и оттам колко точни ще са възпроизведените цветове в една цветово-управлявана работна среда. Един възможен подход е обективно да се оценява точността на профилите с изполване на колориметричен метод (colorimetric rendering intent), който е използван в много работни процеси (workflows) за отпечатване или за повторна репродукция (repurposing) на образи, както и за хардуерна и софтуерна цветопроба. Оценки, базирани на колориметричния метод предоставят измерими стойности, подходящи при сравняване на профили създадени от различни софтуерни пакети.

Библиография

  1. Fraser, B., Murphy, C., Bunting, F., 2004, Real world color management 2nd edition, 2nd edition, Ney York, Peachpit Press
  2. Green, P., 2010, Color management: Understanding and using ICC profiles, Ney York, John Wiley & Sons Ltd
  3. Sharma, A., 2005, Measuring the quality of ICC profiles and color management software, The Seybolt Report, том 1, стр. стр. 10-16
  4. Gamutvison User Manual, 2016, Roundtrip section, 04.04.2017, <http://www.gamutvision.com/>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 28.04.2017
  5. Mestha, L., Dianat, S., 2009, Control of Color Imaging Systems: Analysis and Design, London, CRC Press

Издание

XXVI Международна научна конференция „Метрология и метрологично осигуряване 2016, том 1, брой 1, стр. стр. 410-415, 2016, България, Созопол, ТУ-София, ISSN 1313-9126

Пълен текст на публикацията

Autors: Kamenov, V. V.
Title: QUALITY ASSESSMENT OF ICC PRINTER PROFILES USING ROUNDTRIP METHODS
Keywords: ICC printer profiles, quality assessment, rendering intents, roundtrip

Abstract: Quality assessment of ICC printer profiles is important, because it shows how well the device is characterized and how accurate the reproduced printed colors will be in a color managed workflow. One possible approach is to objectively assess the accuracy of profiles using the colorimetric rendering intent, which is used in many workflows for printing or repurposing of images, as well as for hard and soft proofs. Assessments based on the colorimetric intent provide measurable values suitable for comparisons of profiles created by different software packages.

References

  1. Fraser, B., Murphy, C., Bunting, F., 2004, Real world color management 2nd edition, 2nd edition, Ney York, Peachpit Press
  2. Green, P., 2010, Color management: Understanding and using ICC profiles, Ney York, John Wiley & Sons Ltd
  3. Sharma, A., 2005, Measuring the quality of ICC profiles and color management software, The Seybolt Report, том 1, стр. стр. 10-16
  4. Gamutvison User Manual, 2016, Roundtrip section, 04.04.2017, <http://www.gamutvision.com/>, Дата на последен преглед (Last accessed on): 28.04.2017
  5. Mestha, L., Dianat, S., 2009, Control of Color Imaging Systems: Analysis and Design, London, CRC Press

Issue

XXVI Международна научна конференция „Метрология и метрологично осигуряване 2016, vol. 1, issue 1, pp. 410-415, 2016, Bulgaria, Созопол, ТУ-София, ISSN 1313-9126

Full text of the publication

Вид: пленарен доклад в международен форум, публикация в реферирано издание