Оригинал (Original)
Автори: Софронова, Д. А., Ангелова, Р. А.
Заглавие: Анализ на видовете дигитални бодови редове при машинно бродиране Даниела Софронова,
Ключови думи: машинна бродерия, класификация, дигитални бодове, анализ

Абстракт: Представени и анализирани са класификации на видовете дигитални бодови редове, използвани при машинното бродиране. Една част от тях са разработени от отделни автори, а друга се основават на съществуващи фирмени CAD софтуерни пакети за управление на автомати за бродерия. Анализът е предпоставка за създаване на комплексна класификация на бодовите редове, която е в процес на разработка.

Библиография

  Издание

  XXII Научна конференция с международно участие ЕМФ 2017, том 2, стр. стр. 132-136, 2017, България, Созопол, ISSN 1314-5371

  Издателските права се държат от Технически университет-София

  Пълен текст на публикацията

  Autors: Sofronova, D. A., Angelova, R. A.
  Title: Analysis of the types of digital stitches in machine embroidering
  Keywords: machine embroidery, classification, digital stitches, analysis

  Abstract: Classifications of the types of digital stitches used in machine embroidering are presented and analyzed. Some of the classifications are developed by individual authors, while others are based on existing CAD software packages for embroidery machine control. The presented analysis is the required background for creation of a complex classification of the digital stitches used in machine embroidering that is under development.

  References

   Issue

   XXII National Scintific Conference with International Participation FPEPM 2017, vol. 2, pp. 132-136, 2017, Bulgaria, Sozopol, ISSN 1314-5371

   Copyright Технически университет-София

   Full text of the publication

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание, индексирана в Scopus