9105

Публикации
Publications

1404

Автори
Autors

9106

Ключови думи
Keywords

Търсене на публикации
(Publication Search)

Необходимо е да зададете поне 3 символа за всяко поле, което използвате като критерий.
You need to specify at least 3 characters for each field included in the search criteria.

# Автор
Autor
Заглавие
Title
6251 Guergov, S. T., Acupressure in magneto therapy environment (2018)
6252 Taneva, S. P., Ambarev, K. M., Katsov, D., Study on the critical speeds of car's movement with low and ultra-low profile tires in a turn (2019)
6253 Taneva, S. P., Ambarev, K. M., Katsov, D., Interactive system for study of car’s movement with low and ultra-low profile tires in a turn (2019)
6254 Sgurev V., Гергов, С. Ц., Ivanov, G., Положителните науки съ приложение къмъ индустрията. История на висшето техническо образование в България (2019)
6255 Petrov, D. G., K.D.Dearn., T.J.Hoskins., S.C.Reynolds., R.Banks., Applications of dry film lubricants for polymer gears (2013)
6256 S. Rizanov., Stoynova, A. V., Todorov, D. G., A LoRa-based Data Acquisition System for Wildfire Early Detection (2021)
6257 Гергов, С. Ц., Роботизирани системи и технологии в индустрията /Второ преработено и допълнено издание (2019)
6258 Гергов, С. Ц., Компютърно интегрирани системи (2019)
6259 Petrov, D. G., Bakardzhiev, V. J., Inertial converters of torque and preliminary calculations of their basic parameters (2014)
6260 Pashinski, C. O., Милко Ангелов., Rupetsov V., Petrov, D. G., Shindov, P. H., Dishliev S., Arc bond sputtering equipment for deposition of innovative industrial coatings (2014)
6261 Grigorova, T. G., Asparuhova, K. K., Unified Method for Behavioral Modeling of IGBT (2014)
6262 Asparuhova, K. K., Grigorova, T. G., IGBT high accuracy behavioral macromodel (2008)
6263 Maradzhiev, I. P., Dinkov, E. I., Grigorova, T. G., Analysis and Investigation of Methods for Energy Recovering from BLDC Motor (2018)
6264 Bekiarski, A. B., Workflow approach to design automatic tutor in e-learning environment (2016)
6265 Petrov, D. G., Dearn K., Walton D., Banks R., Some Experimental Results Concerning the Influence of Surface Coatings on the Wear of Poly-Ether-Ether-Ketone (PEEK) Polymeric Gears (2011)
6266 Stoenchev, M. R., S. R. Apostolov., V Todorov., One parameter family of elliptic curves and the equation x^4+y^4+kx^2y^2=z^2 (2018)
6267 Stoenchev, M. R., N. A. Angelova., INTUITIONISTIC FUZZY CONJUNCTIONS AND DISJUNCTIONS FROM FIRST TYPE (2017)
6268 Stoenchev, M. R., N. A. Angelova., V Todorov., Intuitionistic fuzzy conjunctions and disjunctions from second type (2017)
6269 Stoenchev, M. R., V. Traneva., S. Tranev., K. Attanasov., Scaled aggregation operations over two and three - dimensional index matricies (2018)
6270 Hinov, N. L., Hranov, T. H., Automated Test Measurements in Teaching of Power Supply Devices (2020)
6271 Hinov, N. L., Hranov, T. H., Dimitrov, V. V., Tolerance Analysis of Resonant Converters with Parallel Loaded Capacitor (2020)
6272 Hinov, N. L., Gocheva, P. V., Gochev, V.P., Index Matrices Based Modelling of a DC-DC Buck Converter with PID Controller and GUI on It (2020)
6273 Hinov, N. L., Gocheva, P. V., Gochev, V.P., Mathematical Modelling of a DC-DC Boost Converter with Index Matrices (2020)
6274 Vacheva, G. I., Hinov, N. L., Mathematical Modeling and Simulations of DC/DC Converter in PSIM Environment (2020)
6275 Hinov, N. L., Hranov, T. H., Model-based optimisation of a buck-boost DC-DC converter (2020)
6276 Dănuţ L., Hulea D., Cornea O., Muntean N., Iuoras M., Hinov, N. L., Low Cost Implementation of a Wind Turbine Emulator (2020)
6277 Angelov, G. V., Andreev, M. K., Hinov, N. L., Modelling of Electric Vehicle Charging Station for DC (2018)
6278 Hinov, N. L., New method for designing serial resonant power converters (2017)
6279 Kraev, G. V., Hinov, N. L., Arnaudov, D. D., Multiphase DC-DC converter with improved characteristics for charging supercapacitors and capacitors with large capacitance (2012)
6280 Nedyalkov, I. I., Arnaudov, D. D., Hinov, N. L., Modelling of a bi-directional converter from a power supplying system with application (2018)
6281 Cocheva, P. V., Hinov, N. L., Gochev, V.P., Generalized net based estimations on switching topologies in electronic circuits (2018)
6282 Arnaudov, D. D., Vuchev, S. A., Hinov, N. L., Modelling and research of high-efficiency converter for energy storage systems (2018)
6283 Кръстев, Н. Й., Костов, П. С., Ангелова, Д.Г., Числена симулация изгарянето на газово гориво в ограничена инжектирана завъртяна струя (2014)
6284 Илиева, С. Д., Уникално-универсално! Възможната комбинация - резюме на художественотворческите постижения второ издание (2020)
6285 Kolev, S. V., Designing a NFC system (2021)
6286 Николов, Е. К., Николова, Н. Г., Методология на разработване на научни статии (рефериране и индексиране на периодични издания, индикатори на научни публикации) (2013)
6287 Guergov, S. T., Nikiolova, N. G., Grasiani, B., 3D Modelling of Processes Based on an Industrial Robot – Executive Technological System (2021)
6288 Angelova, R. A., Numerical simulation of the thermoregulation of clothed human body: skin and clothing temperatures (2015)
6289 Kaldashev, T. P., Postprocessor and Macro Program for Calculation of the Displacements of the Working Coordinate Systems when Working by the Method 3 + 2 axes (2021)
6290 Kaldashev, T. P., Vericut - Configuring CNC Systems for Turning Center with Sub-spindle (2021)
6291 Георгиева, Б. Г., Параванът в ролята на провокатор (2020)
6292 Georgieva, B. G., Theoretical Aspects of application of Engineering Value Analysis to evaluation of design products (2011)
6293 Павлова, Й. П., Щрихи от портрета на съвременната българска жена в един ценностен модел. (2018)
6294 Pavlova, Y. P., The Place of the Woman in Marriage (2016)
6295 Павлова, Й. П., Кондев, А. Н., Еропейски интеграционни процеси (2018)
6296 Georgiev, K. K., Exploiting the Phase of a Bio-inspired Receiver (2021)
6297 Тенева, М. И., НЕОБХОДИМИ ЛИ СА МЕКИ УМЕНИЯ В ИНЖЕНЕРСТВОТО (2020)
6298 Манолова, Р. Г., Автоматизирано проектиране на предложение за конструкция на водеща шина и задвижване на нишководачите при плоскоплетачен автомат (2021)
6299 Манолова, Р. Г., Автоматизирано проектиране на предложение за нови конструкции на системи осъществяващи основните процеси на бримкообразуване за плоскоплетачен автомат (2021)
6300 Kamenov, V. V., Automated System for Complex Non-Destructive Testing of the Structure and Mechanical Properties of Mechanical Engineering Materials (2021)