Оригинал (Original)
Автори: Петров, Н. И., Садыкова Г., Димитрова, К. Й., Господинова, Е. А., Басканбаева Д.
Заглавие: За надеждността и безопасността на човека като елемент от технико-икономическите системи
Ключови думи: надеждност, безопасност, човек, информационно общество, техн

Библиография

  Издание

  сп.Наука, Образование, Интелект, брой 12, стр. стр. 118, 2021, България, Ямбол, РБ"Георги С.Раковски", ISSN 1314-717X
  Autors: Petrov, N. I., Siydiykova G., Dimitrova, K. Y., Gospodinova, E. A., Baskanbayeva D.
  Title: About the reliability and safety of the man as an element of the technical-economic systems
  Keywords: reliability, safety, human, information society, technical-economic systems

  References

   Issue

   Science, Education, Intelligence, issue 12, pp. 118, 2021, Bulgaria, Yambol, Bulgaria, Regional Library G. S. Rakovski, ISSN 1314-717X

   Вид: статия в списание, публикация в реферирано издание