Оригинал (Original)
Автори: Димитров, П., Д., Колев, Н., Д., Цонева, М. М., Димитров, К. П.
Заглавие: Геометрично и кинетостатично изследване на механизъм за манипулатор с три степени на свобода
Ключови думи: манипулатор, механизъм с три степени на свобода, геометрично

Библиография

  Издание

  сп. Механика на машините, том година XXVI, стр. стр. 79 – 82, 2018, България, Варна, Национален комитет по теория на механизмите и машините, ISBN , ISSN 0861-9727
  Autors: Dimitrov, P., D., Kolev, N., D., Tzoneva, M. M., Dimitrov, K. P.
  Title: Geometric and kinetostatic studing of mechanism for manipulator with three extents of freedom
  Keywords: manipulator, mechanism with three extents of freedom, geometric study, kinetostatic study

  References

   Issue

   Mechanics of machines, vol. Year XXVI, pp. 79 – 82, 2018, Bulgaria, Varna, BulCToMM, ISBN , ISSN 0861-9727

   Вид: публикация в национален форум с межд. уч., публикация в реферирано издание