Оригинал (Original)
Автори: Илиев, Г. Л., Миховска, А., Вълкова-Джарвис, З. В., Михайлова, Д. А.
Заглавие: Практически сценарии за реализация на КФС
Ключови думи: сигурност на физическо ниво, атака на заглушаване, безжични комуникационни системи

Библиография

  Издание

  Само-координиращи се и адаптивни безжични Кибер-Физични Системи с човек във веригата, Георги Илиев редактор, стр. стр. 109-122, 2020, България, София, Технически университет - София, ISBN ISBN: 978-619-167-410-7
  Autors: Iliev, G. L., Mihovska ,A., Valkova-Jarvis, Z. V., Mihaylova, D. A.
  Title: Practical scenarios for the implementation of the CPS
  Keywords: physical layer security, jamming attack, wireless communication systems

  References

   Issue

   Self-coordinating and Adaptive Wireless Cyber-Physical Systems with a Person in the Chain, Georgi Iliev editor, pp. 109-122, 2020, Bulgaria, Sofia, Technical University of Sofia, ISBN ISBN: 978-619-167-410-7

   Вид: монография/части от монография, публикация в реферирано издание